RSS Subscription

Archive for the 'Menteri Kewangan' Category

Jawapan Lisan Parlimen: Adakah pandangan Ketua Setiausaha Perbendaharaan YBhg. Tan Sri Dr. Mohd Irwan Serigar bin Abdullah bahawa kemiskanan yang dihadapi oleh rakyat Malaysia adalah akibat kemalasan merupakan pendirian sebenar Kerajaan Barisan Nasional

TARIKH : 02-11-2017 Soalan : Y.B. Tuan Lim Kit Siang [Gelang Patah] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada pandangan Ketua Setiausaha Perbendaharaan YBhg. Tan Sri Dr. Mohd Irwan Serigar bin Abdullah bahawa kemiskanan yang dihadapi oleh rakyat Malaysia adalah akibat kemalasan merupakan pendirian sebenar Kerajaan Barisan Nasional.

Jawapan Lisan Parlimen : Jumlah hutang negara dalaman dan luaran

TARIKH : 02-11-2017 Soalan : Y.B. Puan Teresa Kok Suh Sim [Seputeh] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan jumlah hutang negara dalaman dan luaran. Senaraikan 10 pemiutang terbesar bagi Kerajaan dan pinjaman yang diberi oleh setiap pemiutang.