RSS Subscription

Archive for June 30th, 2011

NO SOALAN: 38 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN           : BUKAN LISAN DARIPADA                  : PUAN TERESA KOK SUH SIM [SEPUTEH] SOALAN                      : PUAN TERESA KOK SUH SIM [SEPUTEH] meminta PERDANA MENTERI menyatakan: a)      Penganut Kristian di setiap negeri di Malaysia; dan b)      Pecahan kaum di kalangan penganut Kristian di Malaysia JAWAPAN: UNTUK MAKLUMAN Ahli-ahli Yang Berhormat, […]

Press statement by Teresa Kok, Member of Parliament for Seputeh and Selangor Senior EXCO in Kuala Lumpur on 30 June 2011 Hishammuddin’s declaration that Bersih t-shirts are illegal is unreasonable, arbitrary, and smacks of abuse of power Home Minister Hishammuddin Hussein’s declaration that Bersih t-shirts are illegal and that those wearing it may be arrested […]

16,296 orang warga asing dapat MyPR bagi 2007 – 2010

SOALAN NO. 40 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN     :    BUKAN JAWAB LISAN DARIPADA         :    YB PUAN TERESA KOK SUH SIM (SEPUTEH) RUJUKAN        :    3815 SOALAN : PUAN TERESA KOK SUH SIM (SEPUTEH) minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan bilangan warga asing yang mendapat sijil pemastautin tetap (PR) pada 2007, 2008, 2009, 2010 […]