RSS Subscription
TEKS JAWAPAN
 
YB. TIMBALAN MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN PERLU MENJELASKAN APAKAH PERLUNYA MENDIRIKAN MENARA DBKL 2 YANG MEMBAZIRKAN WANG RAKYAT
 
DI MESYUARAT KEDUA,PENGGAL KETIGA, PARLIMEN KE-13 (DEWAN RAKYAT 2015)
Tuan Yang di-Pertua,
 
Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat Puan Teresa Kok Suh Sim dari Seputeh yang telah menyuarakan pandangan dan persoalan dalam ucapan penangguhan dalam  Mesyuarat  Kedua  Penggal  Ketiga  Parlimen  Ke-13,  Dewan Rakyat 2015 ini. Keperihatinan, ketelitian dan kepekaan Ahli Yang Berhormat terhadap kesejahteraan hidup dan kebajikan para warga Wilayah Persekutuan khususnya dan rakyat amnya sangatlah kami hargai.
 
Tuan Yang di-Pertua,
 
Untuk  makiuman  Ahli Yang  Berhormat Seputeh,  pembangunan semula Menara 2 Dewan Bandaraya Kuala Lumpur adalah projek yang sangat penting bagi memastikan kelicinan operasi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan meningkatkan kemudahan kepada warga kota.
 
Dewan  Bandaraya  Kuala  Lumpur  telah  mengenalpasti  di  antara kekangan  operasi  pengurusan  ialah  penempatan  pejabat-pejabat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di beberapa lokasi yang berasingan. Keadaan ini telah menimbulkan isu pengurusan logistik, pencarian dokumen,   capaian   telekomunikasi   dan   komunikasi   yang   tidak berkesan.
 
Sehubungan  dengan  itu,  Dewan  Bandaraya  Kuala  Lumpur telah merancang  untuk  meningkatkan  operasi  pengurusannya  dengan memperkukuhkan pejabat-pejabat cawangan dan menyatukan pejabat-
pejabat  di  pusat  bandar  untuk  mengurangkan  kos  penyewaan, penyediaan kemudahan, logistik dan penyelenggaraan. Peningkatan operasi ini akan dapat memudahkan dan mempercepatkan wargakota untuk berurusan dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
 
Di samping itu projek ini juga perlu disegerakan pembinaannya bagi mengelakkan kos pembangunan dan pembinaan yang dijangka akan melonjak dalam tempoh 5 tahun yang akan datang, ditambah pula dengan kos pengurusan yang juga akan meningkat.
 
Oleh  kerana  Dewan  Bandaraya  Kuala  Lumpur  telah  berupaya mendapatkan  tawaran  bagi  menyewa  ruang  untuk  penempatan sementara seluas 188,000 kaki persegi di dalam satu bangunan pada kadar yang rendah iaitu RM5.00 sekaki persegi termasuk perabot, perkhidmatan dan kos penyelenggaraan bangunan, peluang ini telah diambil untuk tidak melengahkan pembinaan projek ini.
 
Untuk  makiuman  Ahli  Yang  Berhormat juga,  semasa  pembelian, Menara 2 Dewan Bandaraya Kuala Lumpur berada di dalam keadaan agak   usang   dan   memerlukan   pengubahsuaian   bangunan   dan penggantian segera lif dan eskalator untuk memastikan keselamatan dan keselesaan pengguna terdiri daripada warga Dewan Bandaraya Kuala   Lumpur  serta   orang   awam.  Walau   bagaimanapun   kos mengubahsuai  bangunan bagi tingkat 7 hingga tingkat 11 adalah sebanyak RM7 juta dan bukannya RM50 juta seperti yang didakwa.
 
Menara 2 Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang sedang dirancang ini akan  menyediakan  pusat  perkhidmatan  setempat  ditambah  pula dengan kemudahan riadah, sukan, pusat asuhan kanak-kanak, dewan dan bilik mesyuarat yang semuanya akan dibuka kepada orang awam. Oleh itu  Kerajaan  berharap pembinaan semula Menara 2  Dewan Bandaraya  Kuala Lumpur ini akan dapat membantu menyediakan kemudahan  pada  tahap  terbaik  untuk  rakyat dan  warga  Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
 
PENUTUP
 
Tuan Yang di-Pertua,
 
Bagi pihak Kementerian Wilayah Persekutuan, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat Seputeh di atas penyampaian ucapan penangguhan yang melibatkan bidang kuasa dan tanggungjawab Kementerian ini.
 
Sekian, terima kasih.
 
YB Senator Datuk Dr. J. Loga Bala Mohan
Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan
27 Mei 2015 (Rabu)

 

Ramli

KUALA LUMPUR: The Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) this morning failed in a desperate bid to have the High Court expunge a substantial body of evidence from the witness statement of former Commercial Crime Investigation Department (CCID) chief Ramli Yusoff at the on-going trial commenced by lawyer Rosli Dahlan against it.

Justice Su Geok Yam’s ruling effectively set the stage for Ramli to adduce some blistering evidence during the afternoon session of the hearing.

In his examination-in-chief Ramli told the Court, “It was clear that the ACA (as the MACC was formerly known) wanted to take Rosli out first as a lesson and warning to anyone who dare to help me.”

Referring to investigations by the ACA into Rosli, his arrest and subsequent charging in court, Ramli said, “I felt very bad because Rosli was not even a suspect in the ACA investigations.”

“I was the prime suspect but all these things happened to him first.”

Baseless corruption charge cost Ramli his job Continue Reading »

Ramalan Tenaga Eletrik yang diperlukan Dalam 5 Tahun Yang Akan Datang
================================================

Mengikut RM11, Kerajaan akan membina loji-loji janakuasa eletrik baharu di beberapa negeri di Semenanjung Malaysia untuk menjana 7,626 MW kuasa dengan anggaran kos pelaburan sebanyak RM28 bilion.

Walau bagaimanapun, RM11 tidak sebut tentang “macro projection” atas keperluan tenaga di Malaysia, tetapi RM11 hanya tekankan pada projek yang akan dibina. Kini negara kita tengah menghadapi kelebihan tenaga kerana adanya IPP. Jadi kerajaan perlulah lebih telus tentang tenaga yang diperlukan di negara kita dalam 5 tahun yang akan datang, dan juga usaha untuk menggunakan tenaga diperbaharui, keberkesanan tenaga/energy efficiency dan sumber tenaga baru.

Sekiranya kerajaan ingin menyokong usaha untuk menangani “climate change”, kenapakah masih membina lebih loji janakuasa eletrik batu arang yang menyumbang kepada pencemaran udara dan bercanggah dengan dasar menyokong “climate change”? Bukankah ini merupakan cakap tak serupa bikin?

Pembinaan lebih loji janak eletrik batu arang juga bermaksud kita akan bayar lebih kos perubatan orang ramai yang disebabkan oleh pencemaran udara.

Continue Reading »

Sektor Pelancongan diabaikan Dalam RM11
===================================
Datuk yang diPertua, RM11 kelihatan tidak sentuh tentang rancangan untuk membangunkan sektor pelancongan di Malaysia, sedangkan kita tahu sektor ini akan membawa masuk dana asing ke Malaysia.

Lokasi Malaysia yang strategik di Asia Tenggara. Kepelbagaian budaya, makanan dan bahasa di negara kita sebenarnya merupakan tarikan bagi pelancong asing. Walaupun tarikan Malaysia bagi pelancong asing (khsusnya pelancong Negara China) telah dijejaskan oleh siri kes penculikan di Sabah dan nahas kapalterbang MH370, tetapi kerajaan memang harus menggigihkan usaha kita untuk menjadikan Malaysia sebagai “a preferred tourist destination” di Asia Tenggara.

Selain daripada negeri Sabah dan Sarawak, saya ingin cadangkan kerajaan memberi peruntukan untuk membangunkan destinasi pelancongan di kawasan Lembah Klang, kerana ramai pelancong asing masuk ke Semenanjung Malaysia melalui KLIA. Di sini, saya ingin cadangkan kerajaan membangunkan kawasan Sepang yang berdekatan dengan KLIA dan KLIA2, supaya kawasan ini boleh menarik lebih pelancong asing yang bersinggah sementara/stopover di KLIA.

Continue Reading »

Hari ini saya menyertai perbahasan Rancangan Malaysia ke-11, berikutnya bahagian pertama ucapan saya berkenaan dengan MYEG:

Ucapan (Bahagian 1) dalam Perbahasan Rancangan Malaysia Ke-11 (RM 11) Pada 27 Mei 2015 di Dewan Rakyat

Datuk yang diPertua, rancangan Malaysia dirangka demi memupuk pertumbuhan ekonomi dalam tempoh 5 tahun yang akan datang. Malaysia ialah negara yang mempunyai populasi yang kurang ramai, jadi menarik kemasukan dana asing adalah amat penting bagi kita. Ini bermaksud perkembangan sektor pelancongan, peningkatan pelaburan domestik dan kemasukan pelaburan asing adalah sangat penting bagi negara kita.

Continue Reading »

 
SOALAN NO:   14
 
PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
JAWAPAN OLEH YB DATUK SERI DR. S. SUBRAMANIAM
MENTERI KESIHATAN MALAYSIA
 
PERTANYAAN  :        LISAN
DARIPADA        :        YB PUAN TERESA KOK SUH SIM [SEPUTEH ]
TARIKH              :        27 Mei 2015
SOALAN            :       
 
 
YB Puan Teresa Kok Suh Sim [ Seputeh ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan tempoh menunggu seorang graduan kursus perubatan untuk menjalani ‘housemanship’ di hospital tempatan. Apakah nisbah di antara houseman dan pesakit di hospital awam sekarang berbanding tahun 2005 dan apakah langkah Kementerian untuk mengatasi masalah kelebihan doktor di Malaysia.
 
Tuan Yang di-Pertua,
 
Pada masa ini, pengambilan Pegawai Perubatan Siswazah (PPS) dibuat setiap 2 bulan. Oleh kerana pemilihan hospital untuk penempatan latihan siswazah adalah dibuat sendiri oleh PPS secara atas talian melalui e-houseman (dengan izin) tertakluk kepada kekosongan jawatan, maka tempoh menunggu untuk menjalani latihan siswazah bergantung kepada pilihan masing-masing. Jika graduan memilih untuk ditempatkan ke hospital di luar Lembah Klang yang mempunyai banyak kekosongan, maka tempoh menunggu adalah lebih singkat. Sebaliknya jika graduan tersebut berhasrat untuk bertugas di hospital yang tiada kekosongan, maka tempoh menunggu akan menjadi lebih lama. Selain itu, tempoh menunggu juga bergantung kepada jumlah graduan di dalam dan luar negara yang melapor diri.
 
Pada tahun 2005, nisbah PPS kepada katil pesakit adalah 1 nisbah 10 hingga 14 . Pada masa kini, nisbah bagi PPS dan katil pesakit adalah  1:4. Walau nisbah ini berkurang, namun sebenarnya pendedahan kepada pesakit secara keseluruhan adalah masih hampir sama kerana kini pihak Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) melaksanakan sistem bekerja flexi, pertambahan bilangan hospital, pertambahan bilangan pakar, pertambahan bilangan pesakit serta pendedahan di klinik pakar, unit rawatan harian, dewan bedah dan lain-lain.
 
Bagi membendung peningkatan mendadak bilangan graduan perubatan, Kerajaan telahmelaksanakan moratorium bagi semua permohonan kursus baru bagi bidang perubatan di Institut Pengajian Tinggi (IPT) dalam negara untuk tempoh 5 tahun mulai 1 Mei 2011 sehingga 30 April 2016. Pihak KKM dan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sedang bekerjasama menyediakan Memorandum Jemaah Menteri antara lain bagi untuk meneruskan Moratorium tersebut sekurang-kurangya bagi tempoh lima (5) tahun lagi dan memperketatkan lagi syarat kelayakan minima kemasukan ke program perubatan.
PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN              :                       LISAN
DARIPADA                   :                       PUAN TERESA KOK SUH SIM [SEPUTEH]
TARIKH                        :                       26.5.2015
SOALAN                       :                       12
Puan Teresa Kok Suh Sim [Seputeh] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan sebab university awam tempatan tidak mendapat pretasi yang baik dalam QS dan THE (Times Higher Education) Global University Ranking. Apakah langkah Kementerian untuk menambahbaikkan prestasi univversiti tempatan untuk mencapai tahap seperti Oxford University.
JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sentiasa member perhatian kepada ranking university dalam negara bagi melihat sekiranya ia dapat dibantu memperba dalam memperbaiki dan memperkukuh ranking university. Antara langkah yang telah diambil adalah seperti berikut:
a)      Pengiktirafan UM,USM,UPM,UKM dan UTM sebagai Universiti Penyelidikan bagi mempergiatkan lagi aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) serta inovasi;
 
b)      Pengiktirafan USM sebagai Universiti bertaraf APEX (Accelerated Programme for Excellence) ke arah melahirkan university terbaik dunia selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 – 2025 (Pendidikan Tinggi) yang menetapkan sasaran sebuah university berada dalam Asia’s Top 25, dua dalam Global Top 100 dan empat dalam Global Top 200 menjelang 2025;
 
c)      Pengiktirafan 14 Pusat Kecemerlangan di IPTA sebagai Pusat Kecemerlangan Pengajian Tinggi (HICoE) untuk melaksanakan kolaborasi penyelidikan dan kepakaran serta menghasilkan penerbitan berimpak tinggi bagi melonjakkan pencapaian masing-masing di peringkat antarabangsa’
 
d)      Menyediakan satu pelan khusus tentang pelaksanaan pemberian autonomi kepada IPTA dari aspek kewangan dan lain-lain bertujuan untuk memaksimumkan penggunaan sumber yang diperoleh IPTA bagi meningkatkan kedudukan university untuk jangka panjang;
 
e)      Penubuhan Pusat Sitasi Negara yang bertujuan untuk menjadi pusat pengumpulan dang pangkalan data bagi penerbitan jurnal dalam negara; dan
 
f)       Penarafan bintang IPT Tempatan dilaksanakan setiap tahun berdasarkan penilaian MyRA. Ini dapat membantu IPT tempatan dalam mengenal pasti aspek yang perlu diberi perhatian dan penambahbaikan.
 PEMBERITAHUAN PERTAYAAN DEWAN RAKYAT
 
PERTAYAAN :     LISAN
DARIPADA :        YB.PUAN TERESA KOK SUH SIM [SEPUTEH]
TARIKH :              25MEI2015
SOALAN :             37
YB. PUAN TERESA KOK SUH SIM [SEPUTEH] minta MENTERI PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN menyatakan sebab penurunan kemasukan pelancong asing ke Malaysia pada satu tahun yang lepas.Apakah strategi dan rancangan Kementerian untuk menarik lebih ramai pelancong ke Malaysia
 
JAWAPAN : DATO’SERI MOHAMED NAZRI BIN ABDUL AZIZ  MENTERI PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN
Tuan Yang DI-Pertua,
 
       Pada tahun 2014, Malaysia merekodkan ketibaan seramai 27.4 juta orang pelancong asing iaitu peningkatan sebanyak 6.7% berbanding dengan jumlah ketibaan pada tahun 2013 meskipun terdapat beberapa cabaran yang disebabkan oleh insiden-insiden berikut:
(i) insiden kehilangan pesawat Syarikat penerbangan Malaysia MH370 pada bulan Mac 2014;
(ii)kes penculikan rakyat Republik Rakyat China (RPC) di Semporna,sabah pada awal bulan April 2014;
(iii)tragedi MH17 pada Julai 2014 dan QZ8501 pada Disember 2014;dan
(vi)kejadian banjir besar yang  melanda beberapa buah negeri di Malaysia pada penghujung 2014.
      
Insiden-insiden seperti ini telah memberi impak negatif kepada beberapa pasaran tertentu seperti China dan Taiwan namun secara keseluruhan ketibaan pelancong masih merekodkan pertumbuhan positif.
 
 
Tuan Yang di-Pertua,
 
               Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan melalaui Tourism Malaysia mengguna pakai beberapa strategi utama bagi memastikan bilangan kemasukan pelancong ke Malaysia akan terus meningkat seperti yang berikut;
 
(i) Menjalankan pemasaran digital dengan lebih giat lagi dengan pembangunan aplikasi,pemasaran enjin carian ,laman web, produksi video viral, media sosial, pemasaran mudah alih dan sebagainya;
(ii) Mempergiatkan lagi kerjasama dengan syarikat penerbangan antarabangsa bagi menwujudkan penerbangan khas dan laluan baru untuk meningkatkan lagi ketibaan menerusi perjalanaan udara;
(iii) Menarik lebih ramai lagi pelancong asing ke Malaysia dengan kerjasama syarikat-syarikat penerbangan antarabangsa yang mempunyai perkhidmatan ke Singapura dan Thailand menerusi promosi pakej-pakej pelancongan dwi-destinasi;
(iv) Mengalakkan kemasukan pelangcong antarabangsa yang berada di Singapura,Indonesia dan Thailand dengan pelbagai jenis pengangkutan seperti kapal terbang,kereta api,bas,kereta seperti Fly and Drive Malaysia;
(v)Memberi tumpuan promosi ke Bandar-bandar kedua dan ketiga di pasaran sasaran menerusi saluran media yang sesuai seperti televisyen dan platform dalam talian bagi menjana pasaran baharu untuk Malaysia;
(vi) Membuat promosi kepada persatuan-persatuan seperti kelab-kelab basikal, persatuan “clan”, China Muslim Travel Association, dan sebagainya dengan penawaran pelbagai pakej pelancongan yang menarik;
(vii) Berkejasama dengan organisasi-organisasi yang mempunyai rangkaian pangkalan data yang besar seperti institusi kewangan dan syarikat peruncitan dalam melaksanakan kempen pemasaran melalui e-mel;
(viii) Meningkatkan ketibaan pelancong dari pasaran ASEAN kerana ASEAN adalah merupakan penyumbang ketibaan pelancong terbesar ke Malaysia; dan
(ix) Memperkenalkan 50 acara dan perayaan utama untuk dipromosikan semasa MyFest 2015.Acara-acara baru termasuklah “INTERNATIONAL MASK FESTIVAL”,INTERNATIONAL ABORIGINES FESTIVAL ,E-Street Festival (sempena Formula E-Race) dan Iftar@KL selain daripada acara-acara tahunan seperti Citrawarna,Magic of the Night,Majlis Rumah Terbuka dan sebagainya.
Sekian,terima kasih.      

 

Next »